Walne zebranie członków Stowarzyszenia

Walne zebranie członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Klub Sportowy Korona Zakrzewo zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 19 czerwca 2020 r., godz. 19:00 w siedzibie Stowarzyszenia – Zakrzewo, ul. Długa nr 131 (w salce przyparafialnej w Zakrzewie).

W razie braku wymaganego quorum w pierwszym (wyżej określonym) terminie zwołania Zebrania, zwołuje się Zwyczajne Walne Zebranie Członków w drugim terminie, który zostaje wyznaczony w tym samym miejscu i dniu 30 minut później od pierwszego terminu.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Komisji Skrutacyjnej oraz Protokolanta,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Przedstawienie oraz przyjęcie porządku obrad,
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok 2019,
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z oceny pracy Zarządu i działalności Stowarzyszenia za rok 2019 oraz z własnej działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019,
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok 2019,
  2. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2019,
  3. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej za rok 2019,
 8. Informacja w sprawie dotycząca powodów i potrzeb dokonania zmian (powołania nowych członków) w składach Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz przekazania wskazówek/rekomendacji odnośnie zmian w organach Stowarzyszenia.
 9. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie ustalenia składu liczbowego Zarządu,
  2. w sprawie zmian/powołania Prezesa oraz nowych członków Zarządu Stowarzyszenia,
  3. w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej,
  4. w sprawie zmian/powołania Przewodniczącego oraz nowych członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 11. Wolne głosy i wnioski,
 12. Zamknięcie Zebrania.

Ewentualne deklaracje przystąpienia jako członkowie zwyczajni prosimy składać do 15.06.2019 roku w oryginale do siedziby Stowarzyszenia celem weryfikacji i przyjęcia przez Zarząd.

W imieniu Zarządu
Przemysław Paczkowski
Prezes Zarządu
KS Korona Zakrzewo